top of page

**Uslovi i odredbe**
KONTROLA ODREDBA I USLOVA. Juliana Scheidhauer ("Prodavac") i kupac ("Kupac") saglasni su sa sljedećim odredbama i uslovima (ovi "Uslovi i odredbe"). Prodavčevo prihvatanje bilo koje narudžbe podliježe ovim Uvjetima i odredbama. Nikakvi suprotni, dodatni ili drugačiji uslovi, odredbe ili uslovi neće biti obavezujući za Prodavca osim ako ih Prodavac ne prihvati u pisanoj formi.

KOMPLETAN UGOVOR. Ovaj dokument predstavlja potpunu i konačnu saglasnost strana u vezi sa ovim Uslovima i odredbama.

MODIFIKACIJA. Kupac razumije i slaže se da (a) nikakva izmjena ili odricanje od ovih Odredbi i uslova neće imati efekta osim ako ih ne izvrši ovlašteni predstavnik Prodavca u pisanoj formi upućenom Kupcu i izričito pozivajući se na ove Odredbe i uslove; (b) neće se smatrati da nikakva radnja od strane Prodavca mijenja ove Odredbe i uslove; i (c) Prodavčeva potvrda ili prihvatanje bilo čega u pisanoj formi od Kupca što je u suprotnosti sa ovim Uslovima i odredbama (uključujući sve obrasce narudžbenice koji sadrže različite odredbe ili uslove) i bilo koja naknadna isporuka Robe neće predstavljati modifikaciju ili odricanje od ovih Odredbe i uslovi.

ROBA PRODANO. Konačna faktura će pokrivati određene količine artikala koje su navedene na prednjoj strani („Roba“).

PRIHVATANJE OD KUPCA. Kupac će prihvatiti ili odbiti prodajni prijedlog Prodavca u roku od deset (10) dana od dana iste. Međutim, kupčevo prihvatanje bilo koje ponude neće rezultirati ugovorom o prodaji, a Prodavac neće biti vezan ni za jednu fakturu, sve dok takvu fakturu ne odobri propisno ovlašteni predstavnik Prodavca.

UVJETI PLAĆANJA. Kupoprodajna cijena za prodatu robu je cijena utvrđena na prodajnoj stranici ili usmenim dogovorom između prodavca i kupca. Kupoprodajna cijena se plaća u valuti Sjedinjenih Država.

ISPORUKA. Prodavac će svu Robu isporučiti prijevozniku za transport do mjesta poslovanja Kupca ili prema pismenom uputstvu, sa svim troškovima transporta koji snosi Kupac po cijeni od 2 USD po milji od lokacije opreme ili na osnovu pismenog dogovora između prodavca i kupca. Kupac snosi sav rizik gubitka u vezi sa Robom od trenutka kada je Roba isporučena prevozniku.

ODRICANJE GARANCIJA SVE ROBE KUPUJE KUPAC "KAKVA JESU" I "SA SVIM KVAROVAMA", A PRODAVAC NE DAJE NIKAKVO ZASTUPANJE ILI GARANCIJU, IZRIČITU ILI PODRAZUMEVANU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČEN NA FUNKCIONALNI DIO DRUGA PITANJA U POGLEDU ROBE. Svaka potvrda činjenica ili obećanja od strane Prodavatelja neće se smatrati izričitom garancijom da će Roba biti u skladu s takvom potvrdom ili obećanjem. Prodavac ne jamči da su bilo kakvi opisi, uzorci i specifikacije u vezi sa robom ponuđenom na prodaju ovdje tačni ili potpuni. Ako je kupcu pokazan model ili uzorak, takav model ili uzorak korišten je samo da ilustruje opći tip i kvalitetu robe koju prodaje Prodavac, a ne da predstavlja da bi Roba nužno bila u skladu s takvim modelom ili uzorkom. Svaki opis služi isključivo za identifikaciju Robe i nikakva potvrda, obećanje, opis, uzorak ili model neće se smatrati dijelom osnove pogodbe. PRODAVAC STROGO PREPORUČUJE DA KUPAC IZVRŠI PREGLED ROBE KOJI SE PRODAJE NA LOKACIJI OVDE. PRODAVAC NE JE ODGOVORAN ZA POSLJEDICE KUPCA DA PREGLEDA ROBU ILI ZA BILO KAKVE NETOČNOSTI, NEDOSTATNOSTI ILI PROPUSTE U TAKVIM OPISIMA, UZORCIMA I/ILI SPECIFIKACIJAMA. Zaposleni ili predstavnici Prodavca nisu ovlašteni da daju bilo kakvu izjavu ili predstavljanje u pogledu kvaliteta, karaktera, veličine, stanja, količine, itd. robe ponuđene na prodaju koja nije u skladu sa ovim Uvjetima i odredbama. Sve takve izjave neće biti obavezujuće za Prodavca niti će biti osnov za naknadni zahtjev.

PRODAJA - POLOVNE OPREME. Kupac razumije da su ovdje opisanu robu koristila lica koja nisu Prodavac. Kupac je upozoren i potvrđuje da takva Roba može nositi ili sadržavati opasne hemikalije ili druge opasne materijale koji mogu biti ili mogu postati, hemijskom reakcijom ili na drugi način, direktno ili indirektno opasni po život, zdravlje ili imovinu (zbog toksičnosti, zapaljivost, eksplozivnost ili iz drugih sličnih ili različitih razloga tokom upotrebe, rukovanja, čišćenja, prepravljanja, odlaganja ili u bilo kom drugom trenutku nakon što artikl napusti posjed i kontrolu Prodavca). Kupac ovim oslobađa Prodavca od bilo koje i svih odgovornosti koje direktno ili indirektno proističu iz prisustva gore navedenih hemikalija ili materijala, uključujući i ne ograničavajući se na bilo koju i svu odgovornost koja direktno ili indirektno proističe iz neuspjeha Prodavca da da konkretnije upozorenje u pogledu pojedinačnih predmeta ili supstanci ili zbog neadekvatnosti bilo kojeg upozorenja.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI. Kupac potvrđuje da Roba koja se ovdje prodaje može biti opasna ako se nepravilno koristi. Kupac potvrđuje da mora kontaktirati originalnog proizvođača kako bi dobio ažurirane priručnike za instalaciju i rad i druge informacije kako bi osigurao siguran rad Robe. Prodavac neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili ozljedu nastalu zbog nedostataka ili navodnih nedostataka na prodanoj robi ili naknadnoj upotrebi predmeta. Kupac se slaže da će braniti svaku tužbu, tužbu ili razlog tužbe protiv Prodavca, njegovih direktora, službenika, zaposlenika i drugih agenata i predstavnika bilo koje osobe na osnovu bilo koje takve navodne povrede, bolesti ili štete i platiti svu štetu, troškove i izdatke uključujući, ali ne ograničavajući se na, advokatske troškove ili pravne troškove u vezi s tim ili koji iz toga proizlaze. Sve aktivnosti, kako fizičke tako i materijalne, preuzimaju punu odgovornost pojedinca, vlasnika ili staratelja za bilo koju aktivnost direktno ili indirektno za poslovnu ili ličnu upotrebu na ili u blizini imovine.

ODŠTETA. Kupac se ovim slaže da će braniti, obeštetiti i držati Prodavca bezopasnim njegove direktore, službenike, zaposlenike i druge agente i predstavnike od i protiv svih i svih obaveza, presuda, potraživanja, poravnanja, gubitaka, šteta, kazni, obaveza i troškova, uključujući advokatske honorare i troškovi i druge profesionalne naknade i troškovi, koje je pretrpjela ili pretrpjela takva osoba, a koji nastaju zbog, ili u vezi sa bilo kojim gubitkom, štetom ili povredom lica ili imovine koja proističe iz, zbog ili u vezi sa Robom prodatom prema ovom Ugovoru. Ovo obeštećenje će preživeti isporuku Robe Kupcu i svaku kasniju prodaju ili drugi prenos Robe trećoj strani.

VIŠA SILA. Sposobnost prodavca da otpremi Robu može biti narušena u slučaju više sile, kao što je Božiji čin, rat, sabotaža, nesreće, neredi, požar, eksplozija, poplava, štrajk, blokada, zabrana, nemogućnost pribavljanja goriva, struja, sirovine, radna snaga, kontejneri ili transportni objekti, nesreća, lom mašina ili aparata, zahtjevi nacionalne odbrane ili bilo koji drugi uzrok koji je van kontrole Prodavca. Prodavac neće imati nikakvu odgovornost za neuspjeh u otpremi ili isporuci robe u slučaju takve više sile i obaveza Prodavca da završi isporuku Robe će biti suspendovana tokom takvog događaja više sile i na razuman vremenski period nakon toga; pod uslovom, međutim, da će ovi Uslovi i odredbe ostati na snazi.

KREDIT KUPCA. U slučaju da Kupac ne izvrši plaćanje za bilo koju pošiljku kada ista dospijeva, Prodavac zadržava pravo, između ostalih pravnih lijekova, da raskine ugovor ili obustavi daljnje isporuke. Ako finansijska odgovornost Kupca postane nezadovoljavajuća za Prodavca, prema Prodavčevom isključivom i apsolutnom nahođenju, Prodavac može zahtijevati plaćanje u gotovini ili obezbjeđenje zadovoljavajuće za Prodavca, prema svom isključivom i apsolutnom nahođenju, prije nego što Prodavac izvrši buduće isporuke Robe.

INSPEKCIJA. Kupac je pregledao Robu ili ovime potvrđuje da je Prodavac pozvao, podstakao i upozorio Kupca da pregleda Robu, a Kupac je odbio da je pregleda. 

ZADATAK. Kupac ne može ustupiti svoja prava ili delegirati svoje izvršenje u cijelosti ili djelimično na osnovu bilo koje fakture bez prethodnog pismenog pristanka Prodavca i svaki pokušaj ustupanja ili delegiranja bez takve saglasnosti će biti nevažeći.

UREĐUJU PRAVA. Sve fakture i ovi Uslovi i odredbe tumačiće se u skladu sa zakonima države Illinois. Strane su saglasne da će mjesto za bilo kakav zahtjev ili kontroverzu proizaći iz ili u vezi s fakturama, ovim odredbama i uvjetima ili njihovim izvršenjem ili kršenjem biti isključivo određeno i ograničeno na državni okružni sud Osamnaestog sudskog okruga Du Page County, Illinois.

REPAIR. Prodavac nije dužan izvršiti bilo kakve popravke ili modifikacije na Robi prije prodaje ili isporuke. Bilo koji rad na popravci ili modifikacije koje je izvršio Prodavac na Robi prije prodaje izvršit će se kao rezultat isključivog zahtjeva Kupca korištenjem dizajna i uputstava koje je dostavio Kupac. U skladu s tim, Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakvu navodnu štetu uzrokovanu ili rezultat popravki ili modifikacija.

PRODAVAC NE DAJE NIKAKVU GARANCIJU, IZRIČITU ILI PODRAZUMEVANU, KOJI SE ODNOSI NA KVALITET, PRODAJNOST, IZRADU ILI BILO KOGA DRUGA PITANJA U ODNOSU NA TAKVE POPRAVKE ILI IZMJENE.

DELIVOST. Ako se bilo koja odredba fakture ili ovih Odredbi i uslova utvrdi nezakonitom ili neprovedivom, to neće uticati na provedivost bilo koje druge odredbe ili paragrafa fakture ili ovih Odredbi i uslova.

NAKNADE I TROŠKOVI. U slučaju da bilo koja strana pokrene sudski postupak za ostvarivanje svojih prava koja proizilaze iz fakture i ovih Uvjeta, prevladavajuća strana ima pravo na dodjelu advokatskih i sudskih troškova, plus trošak izvršenja, izvršenja i/ili prikupljanje bilo koje presude na svim prvostepenim i žalbenim nivoima.

bottom of page